Dla rodzin

Liczba odwiedzających: 1778

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazowieckim

Płeć przyjmowanych osób: kobiety,  mężczyźni

Czas pobytu: stały

Rodzaj przyjmowanych osób: osoby w podeszłym wieku

Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: Osoby kierowane na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta, Burmistrza Miasta, Wójta Gminy, za pośrednictwem Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Rodzaj odpłatności: pełna odpłatność, koszt ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.Każdy mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałą kwotę do wysokości kosztów pobytu ponosi rodzina lub gmina która kieruje daną osobę do DPS

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO  PRZYJĘCIA  DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZDEBNIE KOŚCIELNYM I FILII W GRODZISKU MAZ.

Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej):

 • wywiad środowiskowy cz. I u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • wywiad środowiskowy cz.II u osób zobowiązanych do zapewnienia opieki oraz ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,
 • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

PROCEDURA  DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA ODWIEDZIN I WYJŚĆ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZDEBNIE KOŚCIELNYM I FILII W GRODZISKU MAZOWIECKIM  

W Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i filii Grodzisk Mazowiecki obwiązują nowe zasady odwiedzin i wyjść mieszkańców. Z uwagi na utrzymywanie się stanu epidemii w Polsce i na świecie zostają wprowadzone  zasady odwiedzin w szczególnych warunkach.

 1. Dom Pomocy Społecznej stwarza warunki podtrzymywania więzi z rodzinami mieszkańców.

  Oprócz kontaktów listowych i telefonicznych stwarza się możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z najbliższymi.
   
 2. Odwiedziny odbywać się będą w dniu i godzinie ustalonej wcześniej z pielęgniarką oddziałową lub pedagogiem uwzględniając bieżący stan zdrowia mieszkańca.

 3. Odwiedzający zostaną poinformowani o zakazie wstępu na teren domu osób, u których występują niepokojące objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie.

 4. Odwiedziny odbywają się w miejscu do tego przeznaczony, wyznaczonym przez Dyrektora Domu.

 5. Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek poddać się badaniu temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego i wywiadowi epidemiologicznemu.   

 6. Osoby odwiedzające mają obowiązek:

  - oczyszczenia dokładnie obuwia
  - dezynfekcji rąk
  - wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej tj. : maseczkę, rękawiczki

 7. Osobom odwiedzającym mieszkańców zabrania się przynoszenia i przekazywania mieszkańcom jakichkolwiek przedmiotów bez zgody i wiedzy personelu domu.

 8. Każde odwiedziny oraz dane odwiedzających powinny być odnotowane przez dyżurujący personel w zeszycie odwiedzin.

 9. Personel domu ma prawo odmówić lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Domu osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

 10. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać  natychmiastowe opuszczenie Domu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami lub naruszających Regulamin Organizacyjny Domu.

 11. W przypadku odmowy opuszczenia domu personel ma obowiązek wezwać Policję.

 12. W przypadku chęci wyjścia mieszkańca poza teren DPS jest to możliwe tylko i wyłącznie  w asyście pracownika.

 13. Nadal wstrzymuje się urlopy mieszkańców.

Teresa Ciszewska
Dyrektor