Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1499

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Mostowska.
 • E-mail: biuro@dpsizdebno.pl
 • Telefon: 22 734 37 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym
 • Adres: Izdebno Kościelne
  ul. Ks. M. Oziębłowskiego 20
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • E-mail: dyrektor@dpsizdebno.pl
 • Telefon: 22 734 37 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Szczygielskiego – bramą wjazdową oraz od ul. Oziębłowskiego - furtką.
 2. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków .
 3. Przy wejściu znajduje się dzwonek, który przywołuje pracownika.
 4. W budynku brak windy.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 7. Na placu DPS nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

2. Budynek Domu Pomocy Społecznej Filia w Grodzisku Mazowieckim.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejście od ul. 3 Maja 63- furtka oraz od ul. Krupińskiego- brama wjazdowa .
 2. Do wejść prowadzą schody oraz winda od ul. Krupińskiego.
 3. Przy wejściu znajduje się dzwonek, który przywołuje pracownika.
 4. W budynku jest winda.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 7. Na placu DPS nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Wniosek o zapewnienie dostępności
(plik .odt do pobrania)

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym